ads
晉美彭措法王口傳 三主要道論 文殊菩薩心咒 四臂觀音簡修儀軌 福智讚頌班 搖籃曲 般若波羅蜜多心經 金剛薩埵心咒口傳
晉美彭措法王口傳 三主要道論 文殊菩薩心咒 四臂觀音簡修儀軌 福智讚頌班 搖籃曲 般若波羅蜜多心經 金剛薩埵心咒口傳
寧瑪 格魯 佛子 噶舉 顯教 顯教 噶舉
三十七道品 大架構篇 二、五根、五力 《五根》 分類:佛法研討  
推到Twitter  推到Facebook  推到Plurk   Google+
轉寄 列印 回響 總覽 閱讀尺

    
 

大架構篇 二、五根、五力 2-1《五根》

中國居士林       [類品述說·三十七道品]

五根菩提分

2-1【五根】

 

「諸比丘,有五根。以何為五根耶?謂: 信根、精進根、念根、定根、慧根是。 諸比丘!應於何觀信根耶?四預流支是。 應於此觀信根。 諸比丘!應於何觀精進根耶?四正勤是。 應於此觀精進根。 諸比丘!應於何觀念根耶?四念處是。 應於此觀念根。 諸比丘!應於何觀定根耶?四靜慮是。 應於此觀定根。 諸比丘!應於何觀慧根耶?四聖諦是。 應於此觀慧根。 諸比丘!此為五根。」

 

(南傳相應部六 根相應,雜阿含二六、六~一四 (大正藏二、一八二b~一八三b))

 

如是我聞:一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時、世尊告諸比丘:「有五根,何等為五?謂信根,精進根,念根,定根,慧根。信根者,當知是四不壞淨。精進根者,當知是四正斷。念根者,當知是四念處。定根者,當知是四禪。慧根者,當知是四聖諦。此諸功德,一切皆是慧為其首,以攝持故」。乃至佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。 (北傳雜含667(六五五))

 

五根,梵語 pa.cendriyāni。五無漏根。此五者對於降伏煩惱、引入聖道具有增上之作用,故稱五根。即:

 

(一)信根(梵 .raddhendriya),由親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行之四預流支,而逐漸篤信三寶、聖戒、四諦等之道理者。

 

(二)進根(梵 vīryendriya),又作精進根、勤根。于四正勤勇猛修善法者。

 

(三)念根(梵 smātīndriya),於四念處憶念正法者。

 

(四)定根(梵 samādhīndriya),勤修四禪止觀,使心止於一境而不散失者。

 

(五)慧根(梵 praj.endriya),由定中觀智所起,而了知如實之真理者。

 

此五者皆為能生起一切善法之根本,故稱為五根。又「根」有增上、出生等之義,上記五種能令人出生無漏聖道,故稱為五根。

 

另據大乘義章卷十六說明根之意義,即:此五種出生「出世聖道」之力偏強,故稱為根;又此五種有依次對治不信、懈怠、放逸、掉舉、無明煩惱等之作用,故稱為根。此外,止觀輔行傳弘決(會本)卷七之一舉出,修行之人雖善芽微發,然根猶未生,今修五法使善根生,故此五法皆稱為根。

 

五根與三十七道品中第五科之五力同體,五力乃顯示五根行破惑增上之力用。據俱舍論卷二十五舉出五根之次第如下:即于因果先起信心(信根),其次為果修因而起精進(進根),次由精進而念住所緣(念根),複由憶持念力而心便得定(定根),心得定則能知如實之理(慧根)。

 主持人
向滅比丘


科學期刊

宇宙智慧超極生命密碼圖騰

相關文章:

上一篇(三十七道品大架構篇 二、) 回目錄 下一篇(三十七道品 大架構篇 二)


即時法訊:
利美園地:
慈智部落:
進階搜尋

發表Blog文章

回利美園地