ads
福智讚頌班 搖籃曲 六字大明及極樂淨土祈願文 Believe 求生淨土精簡祈願文 Meditation Natural 綠度母心咒口傳 大寶法王 法雨
福智讚頌班 搖籃曲 六字大明及極樂淨土祈願文 Believe 求生淨土精簡祈願文 Meditation Natural 綠度母心咒口傳 大寶法王 法雨
顯教 噶舉 編輯部 顯教 編輯部 噶舉 噶舉
三十七道品 大架構篇 二、五根、五力 《五根》 分類:佛法研討  
推到Twitter  推到Facebook  推到Plurk   Google+
轉寄 列印 回響 總覽 閱讀尺

    
 

大架構篇 二、五根、五力 2-1《五根》

中國居士林       [類品述說·三十七道品]

五根菩提分

2-1【五根】

 

「諸比丘,有五根。以何為五根耶?謂: 信根、精進根、念根、定根、慧根是。 諸比丘!應於何觀信根耶?四預流支是。 應於此觀信根。 諸比丘!應於何觀精進根耶?四正勤是。 應於此觀精進根。 諸比丘!應於何觀念根耶?四念處是。 應於此觀念根。 諸比丘!應於何觀定根耶?四靜慮是。 應於此觀定根。 諸比丘!應於何觀慧根耶?四聖諦是。 應於此觀慧根。 諸比丘!此為五根。」

 

(南傳相應部六 根相應,雜阿含二六、六~一四 (大正藏二、一八二b~一八三b))

 

如是我聞:一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時、世尊告諸比丘:「有五根,何等為五?謂信根,精進根,念根,定根,慧根。信根者,當知是四不壞淨。精進根者,當知是四正斷。念根者,當知是四念處。定根者,當知是四禪。慧根者,當知是四聖諦。此諸功德,一切皆是慧為其首,以攝持故」。乃至佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。 (北傳雜含667(六五五))

 

五根,梵語 pa.cendriyāni。五無漏根。此五者對於降伏煩惱、引入聖道具有增上之作用,故稱五根。即:

 

(一)信根(梵 .raddhendriya),由親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行之四預流支,而逐漸篤信三寶、聖戒、四諦等之道理者。

 

(二)進根(梵 vīryendriya),又作精進根、勤根。于四正勤勇猛修善法者。

 

(三)念根(梵 smātīndriya),於四念處憶念正法者。

 

(四)定根(梵 samādhīndriya),勤修四禪止觀,使心止於一境而不散失者。

 

(五)慧根(梵 praj.endriya),由定中觀智所起,而了知如實之真理者。

 

此五者皆為能生起一切善法之根本,故稱為五根。又「根」有增上、出生等之義,上記五種能令人出生無漏聖道,故稱為五根。

 

另據大乘義章卷十六說明根之意義,即:此五種出生「出世聖道」之力偏強,故稱為根;又此五種有依次對治不信、懈怠、放逸、掉舉、無明煩惱等之作用,故稱為根。此外,止觀輔行傳弘決(會本)卷七之一舉出,修行之人雖善芽微發,然根猶未生,今修五法使善根生,故此五法皆稱為根。

 

五根與三十七道品中第五科之五力同體,五力乃顯示五根行破惑增上之力用。據俱舍論卷二十五舉出五根之次第如下:即于因果先起信心(信根),其次為果修因而起精進(進根),次由精進而念住所緣(念根),複由憶持念力而心便得定(定根),心得定則能知如實之理(慧根)。

 主持人
向滅比丘


 七支坐法

宗喀巴大師

相關文章:

上一篇(三十七道品大架構篇 二、) 回目錄 下一篇(三十七道品 大架構篇 二)


即時法訊:
利美園地:
慈智部落:
進階搜尋

發表Blog文章

回利美園地